Kampania społeczna „Użyj mocy bez przemocy”

Nasza szkoła przystąpiła do Kampanii Społecznej „Użyj mocy bez przemocy”, której organizatorem jest Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Czynny udział w organizacji poszczególnych działań bierze Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz pomocy dzieciom i osobom dotkniętym przemocą.