Szkolny Ośrodek Terapii

Zaprasza na konsultacje dla dzieci i rodziców

Od roku 2014/2015 w szkole dostępna jest nowa forma udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej proponowanej w obrębie Szkolnego Ośrodka Terapii. Pomoc odbywa się w formie zajęć specjalistycznych,
konsultacji i porad. Dotyczy uczniów:
• z niepełnosprawnością,
• z niedostosowaniem społecznym (lub zagrożonych niedostosowaniem),
• ze szczególnymi uzdolnieniami,
• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
• z zaburzeniami komunikacji językowej,
• z chorobą przewlekłą,
• z sytuacją kryzysową lub traumatyczną,
• z niepowodzeniami edukacyjnymi,
• z zaniedbaniami środowiskowymi,
• z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Szkolny Ośrodek Terapii oferuje pomoc specjalistów:
• mgr Dorota Burda – surdopedagog
• mgr Iwona Czechowska – terapeuta, tyflopedagog
• mgr Agnieszka Duszyc – logopeda
• mgr Katarzyna Jabłońska – doradca zawodowy
• mgr Ewelina Janus – terapeuta
• mgr Marzena Kurdziel – pedagog, socjoterapeuta
• mgr Kinga Kras – pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog
• mgr Marta Leśniak – oligofrenopedagog
• mgr Aleksandra Oleksy-Kawałko – oligofrenopedagog
• mgr Monika Osuch-Gąsiorek – terapeuta
• mgr Małgorzata Wajs – terapeuta
• mgr Sara Zasik – logopeda

Konsultacje ze specjalistami: 
16:15 – 16.45
• 11 września 2018 r.
• 16 października 2018 r.
• 13 listopada 2018 r.
• 11 grudnia 2018 r.
• 22 stycznia 2019 r.
• 12 marca 2019 r.
• 9 kwietnia 2019 r.
• 14 maja 2019 r.
• w razie potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu terminu

Uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce (wynikające z opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną) zapraszamy na zajęcia dodatkowe, odbywające się w/g ustalonego harmonogramu.