Samorząd Uczniowski

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu posiada sprawny Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Samorząd Uczniowski aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,  jest organizatorem wielu imprez, akademii, konkursów.

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący – Konrad Czubała
I Zastępca Przewodniczącego – Emilia Żuchowska
II Zastępca Przewodniczącego – Kamil Widera

Sekcje:

Przewodniczący Sekcji Organizacyjno-Porządkowa – Jan Kocięcki
Przewodniczący Sekcji Informacyjnej – Sebastian Makowski
Przewodnicząca Sekcji Dekoracyjno-Rozrywkowa – Victoria Mirga
Zastępca Przewodniczącej Sekcji Dekoracyjno-Rozrywkowa – Emilia Jarosz

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Marta Leśniak,
p. Józef Nowak,
p. Joanna Porębska

Cele i założenia działalności Samorządu Uczniowskiego:
Nadrzędnym celem tego programu jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:
– tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,
– budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,
– rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,
– tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne),
– tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
– zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą oraz aktom wandalizmu,
– dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły,
– budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji,
– urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka,
– kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju,
– integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego,
– kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.