Samorząd uczniowski

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu posiada sprawny Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Samorząd Uczniowski aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,  jest organizatorem wielu imprez, akademii, konkursów.

Skład Samorządu Uczniowskiego:
Przewodniczący: Nikola Ziemba
Zastępca przewodniczącego: Julia Wydmańska
Sekretarz: Zofia Banaszek

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – p. Marta Leśniak, p. Mateusz Lisiak.

Cele i założenia działalności Samorządu Uczniowskiego:
Nadrzędnym celem tego programu jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:
– tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,
– budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,
– rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,
– tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne),
– tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
– zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą oraz aktom wandalizmu,
– dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły,
– budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji,
– urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka,
– kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju,
– integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego,
– kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.