Szkolne Koło Caritas


Szkolne Koło Caritas jest organizacją uczniowską działającą od 2007 roku na terenie naszej szkoły, włączając się w działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas. Ściśle współpracuje również z Hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu, które opiekuje się chorymi na raka.
Członkami Koła są przede wszystkim uczniowie.  Dzieci działając w kole, przy współpracy z opiekunem, sami decydują o priorytetach i formach działalności charytatywnej. Zależą one od inicjatywy, możliwości oraz potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.

Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które powinno być praktykowane odnośnie każdego człowieka w potrzebie, bez względu na jego przekonania, wyznanie itp. Zasadniczym celem powołania i działalności Szkolnego Koła Caritas i Klubu wolontariusza jest organizowanie form pomocy dla dzieci i młodzieży na terenie szkoły oraz poza nią, poprzez uczestnictwo w ogólnych działaniach Caritas i innych stowarzyszeniach zajmujących się pomocą, tym którzy jej potrzebują. SKC mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia. Członkiem SKC i KW może zostać każdy uczeń. Program działań ma na celu ukształtowanie w uczniach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Uczniom daje on możliwość:
• Nabierania doświadczenia życiowego,
• Odkrywania i wzmacniania wrażliwości na potrzeby społeczne,
• Samorealizacji, samodoskonalenia i akceptacji,
• Zaspokajania własnych potrzeb społecznych,
• Poczucia przynależności do grupy,
• Nabycia umiejętności współpracy,
• Efektywnego zagospodarowania wolnego czasu,
• Kształtowania poprawnej postawy chrześcijańskiej,
• Pozyskania nowych umiejętności i kontaktów.

Korzyści dla szkoły to:
• Edukacja obywatelska w teorii i praktyce,
• Umacnianie roli wychowawczej szkoły,
• Kreowanie nowej jakości w życiu szkoły,
• Budowanie dobrego wizerunku w społeczności lokalnej,
• Budowanie nowej płaszczyzny porozumienia nauczyciel – uczeń.

Działalność koła skierowana jest do uczniów klas 4-8. Spotkania tematyczne odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 45 min. Pod uwagę należy również wziąć czas poświęcony na akcje charytatywne poza szkołą np. zbiórki żywności na terenie hipermarketów itp.