Szkolny Ośrodek Terapii

Zaprasza na konsultacje dla dzieci i rodziców

Od roku 2014/2015 w szkole dostępna jest nowa forma udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej proponowanej w obrębie Szkolnego Ośrodka Terapii. Pomoc odbywa się w formie zajęć specjalistycznych,
konsultacji i porad. Dotyczy uczniów:
• z niepełnosprawnością,
• z niedostosowaniem społecznym (lub zagrożonych niedostosowaniem),
• ze szczególnymi uzdolnieniami,
• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
• z zaburzeniami komunikacji językowej,
• z chorobą przewlekłą,
• z sytuacją kryzysową lub traumatyczną,
• z niepowodzeniami edukacyjnymi,
• z zaniedbaniami środowiskowymi,
• z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Szkolny Ośrodek Terapii oferuje pomoc specjalistów:
• mgr Dorota Burda – surdopedagog
• mgr Katarzyna Jabłońska – doradca zawodowy
• mgr Marzena Kurdziel – pedagog, socjoterapeuta
• mgr Kinga Kras – pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog
• mgr Marta Leśniak – oligofrenopedagog
• mgr Aleksandra Oleksy-Kawałko – oligofrenopedagog
• mgr Monika Osuch-Gąsiorek – terapeuta
• mgr Małgorzata Wajs – terapeuta
• mgr Sara Zasik – logopeda
• mgr Joanna Klimasara – oligofrenopedagog, terapeuta
• mgr Patrycja Włodarczyk

Konsultacje ze specjalistami: 
• w razie potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu terminu

Uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce (wynikające z opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną) zapraszamy na zajęcia dodatkowe, odbywające się w/g ustalonego harmonogramu.