Podręczniki

INFORMACJE O PODRĘCZNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 informuje, że podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla wszystkich klas szkoły podstawowej zostaną zakupione z dotacji podręcznikowej. Będą one wypożyczone uczniom z biblioteki szkolnej, a zeszyty ćwiczeń przekazane we wrześniu 2023 r. Rodzice zobowiązani są do wyposażenia uczniów jedynie w podręczniki do religii.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2023/2024 dostępny tutaj >> Wykaz podręczników 2023/2024<<

ZASADY KORZYSTANIA z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 17:
1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
2. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
3. Biblioteka nieodpłatnie:
1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;
2) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.
4. Każdy uczeń szkoły jest czytelnikiem szkolnej biblioteki.
5. Przy odbiorze wypożyczanych podręczników wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego.
6. Bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Podręczniki z biblioteki odbiera wychowawca.
7. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru kwitują rodzice / prawni opiekunowie.
8. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/ materiały edukacyjne do domu
z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole
i w domu.
9. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
10. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:
1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
2) czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
3) wypożyczone podręczniki należy obłożyć, aby nie uległy zniszczeniu.
4) zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
5) uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
6) z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
7) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych latach będą wypożyczane następnym uczniom.
11. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością szkoły/organu prowadzącego;
2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność szkoły/organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.
12. Czytelnik, w jego imieniu rodzic/prawny opiekun, ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika dla klas 1 – 3 SP w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania lub cenami na fakturze zakupu książek.
14. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika dla klas 4 – 8 SP  w terminie wskazanym przez szkołę, podręcznik należy odkupić.