Biblioteka

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek 9.00 – 13.00
Wtorek 9.00 – 15.00
Środa 10.30 – 12.30, 13.30 – 15.30
Czwartek 9.00 – 12.30
Piątek 9.00 – 13.30

Szkolna biblioteka zaprasza do:

CZYTELNI
– z księgozbiorem podręcznym,
– ze zbiorem kaset video, płyt DVD i encyklopedii multimedialnych,
– ze sprzętem audio-video,
– ze skomputeryzowanym katalogiem i kartoteką zagadnieniową
(w programie MOL),
– z tradycyjnym katalogiem kartkowym, prowadzonym do czasu komputerowego opracowania zbiorów.

WYPOŻYCZALNI
– z księgozbiorem liczącym ponad 10 tysięcy woluminów,
– podręcznikami dla wszystkich uczniów szkoły.

Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Od drugiego semestru roku szkolnego 2003/2004 wypożyczanie rejestrujemy komputerowo. Wszystkie książki i czasopisma zgromadzone w bibliotece zostały opracowane w programie MOL.

W każdym roku szkolnym organizujemy:
– konkursy czytelnicze,
– uroczyste pasowanie uczniów na czytelnika,
– głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
– wyjścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej i Zagłębiowskiej Mediateki,
– „Święto Pluszowego Misia”,
– zajęcia czytelnicze „W krainie bajek i baśni”
bierzemy udział w:
– ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie”,
– „Narodowym czytaniu”.

WYCIĄG Z REGULAMINU BIBLIOTEKI

V. Prawa i obowiązki czytelników.
1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
2. Korzystający z biblioteki, zobowiązani są do poszanowania książek, podręczników, czasopism, materiałów audiowizualnych, sprzętu i wyposażenia biblioteki zarówno na jej terenie jak i poza nią. Nie wolno wynosić materiałów bibliotecznych oraz sprzętu bibliotecznego poza obręb biblioteki bez uzgodnienia tego z nauczycielem bibliotekarzem.
3. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach (np. uczestnikom konkursów) bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek lub prolongować termin zwrotu.
5. W czytelni należy zachować ciszę, aby nie zakłócać pracy innych użytkowników.
6. Do biblioteki wchodzi się bez okryć wierzchnich (należy je zostawić w szkolnej szatni).
7. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych. Używanie smartfonów może być uzasadnione potrzebami dydaktycznymi.
8. Każdy czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
9. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki może być zastosowana kara okresowego wstrzymania wypożyczenia kolejnej książki.
10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
11. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
W ostatnim tygodniu roku szkolnego można wypożyczyć książki na czas wakacji. Książki te należy zwrócić do biblioteki w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego.
12. Czytelnicy (pracownicy i uczniowie) odchodzący ze szkoły zobowiązani są do zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki. Zaświadczenie o zwrocie należy przedstawić w sekretariacie szkoły.