Biblioteka

Biblioteka jest czynna w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

Szkolna biblioteka zaprasza do:

CZYTELNI
– z księgozbiorem podręcznym i zbiorem czasopism,
– ze zbiorem kaset video, płyt DVD i encyklopedii multimedialnych,
– ze sprzętem audio-video,
– ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu,
– ze skomputeryzowanym katalogiem i kartoteką zagadnieniową
(w programie MOL),
– z tradycyjnym katalogiem kartkowym, prowadzonym do czasu komputerowego opracowania zbiorów.

 

WYPOŻYCZALNI
– z księgozbiorem liczącym ponad 10 tysięcy woluminów,
– podręcznikami dla wszystkich uczniów szkoły.

Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Od drugiego semestru roku szkolnego 2003/2004 wypożyczanie rejestrujemy komputerowo. Wszystkie książki i czasopisma zgromadzone w bibliotece zostały opracowane w programie MOL.

W każdym roku szkolnym organizujemy:
– konkursy czytelnicze,
– uroczyste pasowanie uczniów na czytelnika,
– wieczór wróżb Andrzejkowych,
– seanse w Szkolnym Kinie,
– głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
– wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej,
– inne okolicznościowe imprezy.

 

Aktyw biblioteczny

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/ 2020 do pomocy w bibliotece szkolnej zgłosiło się wiele chętnych. Jako aktyw biblioteczny najlepiej działali: Weronika Walczyk z klasy 6b, Zuzanna Kobiela – 6b oraz Karolina Zdrojewska z klasy 6a. Jeśli chodzi o chłopców pomocni byli: Maksymilian Klimek z klasy 6a, Jan Religia 6a oraz Kamil Preis 6b. Uczniowie układali książki, karty czytelnika oraz pomagali w wypożyczaniu książek, doradzali również kolegom i koleżankom w wyborze ciekawej literatury, polecali książki przeczytane przez siebie. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i upominki w podziękowaniu za współpracę i zaangażowanie. A na nowe półrocze są już kolejni chętni 🙂

Konkurs na „Najlepszego czytelnika” rozstrzygnięty!

Został zakończony konkurs na najlepszego czytelnika, wyróżniony został Julian Mól z klasy 5c. Dziękujemy za umiejętność czerpania z książek wiedzy i przyjemności oraz zachęcamy do dalszego rozwoju czytelnictwa.
Gratulacje również dla klas, które osiągnęły wysokie wyniki w czytelnictwie
I miejsce – klasa 5c
II miejsce – klasa 7a
III miejsce – klasa 2a

 

 

WYCIĄG Z REGULAMINU BIBLIOTEKI

V. Prawa i obowiązki czytelników.
1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
2. Korzystający z biblioteki, zobowiązani są do poszanowania książek, podręczników, czasopism, materiałów audiowizualnych, sprzętu i wyposażenia biblioteki zarówno na jej terenie jak i poza nią. Nie wolno wynosić materiałów bibliotecznych oraz sprzętu bibliotecznego poza obręb biblioteki bez uzgodnienia tego z nauczycielem bibliotekarzem.
3. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach (np. uczestnikom konkursów) bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek lub prolongować termin zwrotu.
5. W czytelni należy zachować ciszę, aby nie zakłócać pracy innych użytkowników.
6. Do biblioteki wchodzi się bez okryć wierzchnich (należy je zostawić w szkolnej szatni).
7. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych. Używanie smartfonów może być uzasadnione potrzebami dydaktycznymi.
8. Każdy czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
9. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki może być zastosowana kara okresowego wstrzymania wypożyczenia kolejnej książki.
10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
11. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego. W ostatnim tygodniu roku szkolnego można wypożyczyć książki na czas wakacji. Książki te należy zwrócić do biblioteki w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego.
12. Czytelnicy (pracownicy i uczniowie) odchodzący ze szkoły zobowiązani są do zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki. Zaświadczenie o zwrocie należy przedstawić w sekretariacie szkoły.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W CZYTELNI
1. Komputery udostępniane są nieodpłatnie wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły.
2. Z Internetu można korzystać jedynie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do egzaminów, konkursów, olimpiad przedmiotowych, itp.).
3. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności Naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
4. Nie można wykorzystywać komputerów do gier i zabaw nieedukacyjnych.
5. Dozwolone jest korzystanie tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
6. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i niezakłócające pracy innym użytkownikom biblioteki.
7. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni, nie wolno wnosić żadnych napojów ani artykułów spożywczych.
8. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
9. Bibliotekarz ma prawo przerwać korzystanie z komputera, jeżeli uzna, że czytelnik nie stosuje się do regulaminu.