Innowacja pedagogiczna „Strefa wyciszenia”

Innowacja „Strefa wyciszenia” jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów, szczególnie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Cele innowacji:

 • stworzenie miejsca oraz warunków do relaksacji, wyciszenia w sytuacji kryzysu
  ucznia wysocewrażliwego;
 • poprawa funkcjonowania ucznia z ZA w zespole klasowym, eliminacja zachowań
  niepożądanych, trudnych;
 • swobodne posługiwanie się „Strefą wyciszenia”, w tym tabliczką komunikacyjną,
  słuchawkami wyciszającymi itd.;
 • zachęcanie do aktywnego, wspólnego spędzania czasu, reagowania na zachowania
  trudne, otwartość i poszanowanie rówieśników;
 • kształtowanie u uczniów postawy szacunku i tolerancji;
 • przygotowanie do aktywnej pracy zespołowej.

Stworzone są trzy „Strefy wyciszenia”: w szkolnej czytelni, świetlicy oraz gabinecie pedagoga specjalnego (s.39). Miejsca te zostały wyposażone w miękkie pufy/saki, koce, słuchawki wyciszające, gniotki manipulacyjne oraz książki, czasopisma młodzieżowe atrakcyjne tematycznie.